Centrum nauczania języków obcych
Aktualności

Brak artykułów

Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”), Przedszkole Językowe Bluebell w Kościerzynie („Przedszkole”) informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poprzez Państwa dane osobowe rozumiemy zarówno dane osobowe dzieci jak i rodziców oraz osób wskazanych przez rodziców do odbierania dzieci z Przedszkola.

 

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Wskazanie Administratora

 

Administratorem danych osobowych są Barbara Waśniewska oraz Ewa Kreft wspólnicy spółki cywilnej Przedszkole Językowe Bluebell s.c. Barbara Waśniewska Ewa Kreft z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Sienkiewicza 3.

 

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

 

a) podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Przedszkolem lub gdy jest to niezbędne do wykonania przedmiotowej umowy;

 

b) w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

3. Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Przedszkolem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.). Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia oraz prawidłowego wykonywania umowy. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

 

b) podmiotom, które na podstawie umów współpracują z Przedszkolem w zakresie niezbędnym do wykonania umowy

 

 

 

5. Okresy przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa z Przedszkolem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 

6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności wieku na zasadzie agregowania dzieci i dobierania ich w podgrupy w celu uzyskania informacji o możliwości przydzielenia dzieci do odpowiednich grup i zajęć. W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy z Przedszkolem bądź wykonania przez Przedszkole obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które mogą wywołać wobec Państwa określone skutki lub w inny istotny sposób wpłynąć na Państwa sytuację.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przedszkole informuje Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Przedszkole, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 

¾ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 

¾  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

 

¾ osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 

¾ dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 

¾ dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 

¾ osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 

¾ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 

¾ administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 

¾ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

 

¾ przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

 

¾ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.

 

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W zakresie, w jakim udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Przedszkole Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

 

 

{posts_fb}

 

 

 

Brak artykułów

Więcej aktualności

Plan dnia naszych pociech

projekt i wykonanie mmCreation.pl